Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento dokument vydává společnost Unlimited Performance, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7, IČO: 19362889, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 385402 (dále „Společnost“).

Tento dokument obsahuje přehledné informace pro spotřebitele ohledně odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě a pro uplatnění reklamací zboží zakoupeného spotřebitelem od Společnosti prostřednictvím internetového obchodu www.upshop.cz. Podrobnější informace o právech spotřebitele jsou obsaženy v občanském zákoníku a v obchodních podmínkách Společnosti zveřejněných na www.upshop.cz.

Tento dokument není pro Společnost závazný, pokud zboží nekupujete jako spotřebitel (typicky, pokud zboží kupujete v rámci své podnikatelské činnosti tzv. „na IČO“).

 

Rozdíl mezi odstoupením od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě a reklamací vadného zboží

Odstoupení od kupní smlouvy. Jako kupující můžete odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu ve 14 denní lhůtě, i když zakoupené zboží není vadné, a to bez udání důvodů. Tohoto práva můžete využít pouze, jste-li zákazníkem, který si koupili zboží v internetovém obchodě.

Reklamace vadného zboží. Reklamaci vadného zboží uplatňujete v případě, že zakoupené zboží mělo v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany vadu, i když se tato vada projeví později, nebo si zboží po dobu záruky (je-li poskytnuta) neudrželo svou funkci a výkonnost.

Fotodokumentace reklamovaného zboží

V rámci reklamace zboží můžete být námi požádáni o zaslání fotek příslušného zboží. Ačkoli zaslání fotek zboží není podmínkou uplatnění Vašich spotřebitelských práv, žádáme Vás pokud možno o vyhovění, neboť to může výrazně usnadnit a urychlit proces reklamace.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu můžete odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží. V této lhůtě nám musíte Vaše odstoupení buďto ústně sdělit, nebo odeslat

písemné odstoupení.


Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Společnosti, tj. jak ústně (telefonicky), tak písemně. Pokud budete činit písemné odstoupení, doporučujeme, abyste použili vzorový formulář, který je přílohou tohoto reklamačního řádu, a vyplnili všechny údaje, které tento formulář předpokládá.

 

Odstoupení od smlouvy nám můžete sdělit následovně:

 • telefonicky na číslo: +420 778 544 737 (v provozní době)
 • emailem na adresu: info@upshop.cz, nebo
 • poštou na adresu: Unlimited Performance, s.r.o., Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7.

Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám do 14 dnů dotčené zboží odeslat nebo předat. To lze učinit několika způsoby, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Kupní cena zboží Vám bude vrácena do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše odstoupení a předmětné zboží.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě

Ustanovení § 1837 občanského zákoníku vyjmenovává případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. Jedná se zejména o následující případy:

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • zboží dodané v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

Zboží opotřebované nebo poškozené kupujícím

Před případným odstoupením od smlouvy jste oprávněni se zbožím nakládat pouze tak, jak je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Jestliže se zbožím budete nakládat jinak a následně byste chtěli odstoupit od smlouvy, odpovídáte nám za snížení hodnoty zboží. Vezměte prosím na vědomí, že v případě opotřebení nebo poškození zboží z Vaší strany může činit snížení hodnoty zboží až sto procent. Je-li to možné, vracejte nám zboží v původním obalu.

 

PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE A JAK REKLAMACE PROBÍHÁ

Reklamovat můžete zboží, které:

 1. bylo vadné v okamžiku jeho převzetí z Vaší strany, nebo
 2. si po záruční dobu neuchovalo své funkce a výkonnost (záruka – byla-li poskytnuta).

Lhůta pro uplatnění reklamace zboží vadného při převzetí

Takovou reklamaci můžete uplatnit do 2 let ode dne převzetí zboží. Vezměte však na vědomí, že s výjimkou záruční reklamace (viz níže) se za vadu zboží považuje pouze taková vada, kterou mělo zboží již v okamžiku převzetí z Vaší strany. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Zjistíte-li tedy na zboží vadu a rozhodnete-li se zboží reklamovat, doporučujeme s reklamací neotálet, neboť Společnost bude taktéž s ohledem na uplynuvší dobu zjišťovat, zda zboží bylo vadné od počátku, či nikoli (v druhém případě bude reklamace zamítnuta).

Záruční reklamace

Je-li na obalu zboží uvedena doba použitelnosti zboží, trvá do uplynutí této doby záruka. V záruce je zboží rovněž v případě, že společně s ním Vám Společnost dodala záruční list; v takovém případě trvá záruční doba po dobu uvedenou v záručním listu. Na zboží se vztahuje záruka rovněž v případě, že ohledně tohoto zboží byla ze strany Společnosti výslovně deklarována na e-shopu v okamžiku koupě. Jestliže Společnost nedeklarovala záruku na zboží žádným z uvedených způsobů, na zboží se neposkytuje záruka; v takovém případě je možné reklamovat pouze zboží, které bylo vadné již v okamžiku převzetí z Vaší strany.

Vyskytne-li se na zboží vada v záruční době, můžete jej před uplynutím záruční doby reklamovat. I zde platí, že opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním není vadou.

Reklamaci můžete uplatnit zejména:

 • elektronickou poštou na adrese: info@upshop.cz,
 • telefonicky na telefonu: +420 778 544 737 (v provozní době)
 • poštou na adrese: Unlimited Performance, s.r.o., Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7.

Pokud budete uplatňovat reklamaci písemně, doporučujeme, abyste použili vzorový formulář, který je přílohou tohoto reklamačního řádu, a vyplnili všechny údaje, které tento formulář předpokládá.

Při reklamaci můžete dle své volby požadovat buďto:

 1. dodání nové věci bez vady, nebo
 2. opravu věci.

Jestliže je však Vámi zvolená varianta neproveditelná, nebo ve srovnání s druhou variantou nepřiměřeně nákladná, je Společnost oprávněna vyřešit Vaší reklamaci druhým z uvedených způsobů.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace budete vyrozuměni, zpravidla formou SMS, telefonického hovoru, nebo e-mailem.

V případě, že Společnost stejné nové zboží již nemá, nebo jej nelze opravit, a Společnost tedy nebude moci vyřídit Vaší reklamaci některým z výše uvedených způsobů, máte právo buďto na přiměřenou slevu z kupní ceny (je-li vada nevýznamná), nebo odstoupit od smlouvy (je-li vada významná).

Jak předat zboží Společnosti při odstoupení od smlouvy nebo při reklamaci

Pokud jste učinili odstoupení od smlouvy nebo reklamaci písemně, vyčkejte prosím na potvrzení, popř. kontaktujte Společnost na e-mailové adrese: info@upshop.cz, nebo tel. čísle: +420 778 544 737 (v provozní době).

 1. Zaslání na sklad Společnosti
 • Zboží je možné na vlastní náklady poslat na adresu skladu: Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65
 • V tomto případě prosíme předem kontaktujte náš zákaznický servis na e-mail: info@upshop.cz, který Vám sdělí další postup ve věci.

 

 1. Osobním předáním – pouze po osobní domluvě
 • po telefonické domluvě s naším reklamačním pracovníkem na tel. čísle: +420 778 544 737 (v provozní době), nebo na základě potvrzení e-mailem je možné odnést zboží na adresu Unlimited Performance, Jankovcova 1632/69, Praha 7, 170 00
 • V tomto případě s sebou přineste vytištěný daňový doklad ke zboží.

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu.

Kupující:

Jméno, příjmení*:                               

Ulice a číslo*:                        

Město*:                                              

PSČ*:                                                

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající

Název obchodní společnosti:       Unlimited Performance, s.r.o.

Sídlo:                                                 Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO:                                                   19362889

DIČ:                                                   CZ19362889

Email:                                               info@upshop.cz.cz

E-shop:                                             www.upshop.cz

 

Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop prodávajícího na toto zboží:

 

.......................................................................................................................

 

Číslo objednávky*:                                                      ..............................................................

 

Datum objednání*:                                                      ..............................................................

 

Datum převzetí objednávky (bylo-li převzato)*:     .............................................................

 

Žádám proto o vrácení (zaškrtněte vhodné):

 1. Plné hodnoty faktury (všechno zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)
 2. Částečné hodnoty faktury (jen určité zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)

 

Požadovaná hodnota k vrácení:

 

Požadovanou sumu vraťte na účet č. ........................................./.........................

 

 

V ...................................... dne ...................................... podpis ......................................

* povinné položky

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Vzorový formulář pro reklamaci

 

Kupující:

Jméno, příjmení*:                               

Ulice a číslo*:                        

Město*:                                              

PSČ*:                                                

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající

Název obchodní společnosti:       Unlimited Performance, s.r.o.

Sídlo:                                                 Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO:                                                   19362889

DIČ:                                                   CZ19362889

Email:                                             info@upshop.cz

E-shop:                                             www.upshop.cz

 

Uplatnění reklamace

 

Číslo objednávky*:                                                      ..............................................................

 

Datum objednání*:                                                      ..............................................................

 

Datum převzetí objednávky*:                               .............................................................

 

Zboží, které je reklamováno*:                             .............................................................

 

 

 

Popis vad zboží*:                                            

 

 

 

 

Navrhuji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (zaškrtněte vhodné):

 1. dodání nové věci bez vady
 2. opravu věci

V případě slevy z kupní ceny zboží požadovanou sumu vraťte na účet č.:

........................................./.........................

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

 

V ...................................... dne ...................................... podpis ......................................

* povinné položky